Náš sponzor

eukanuba.png

genomia_logo_new.png

Jste zde

Domů

Etické chování

Vážení,
KCHZ na svém zasedání dne 03.03.2016 projednala problematiku uchovnění psa plemene King Charles španěl Falado z Medoušku. KCHZ plně uznává výsledky veterinárních vyšetření na DOV, na základě kterých nemůže být daný jedinec uchovněn. Pokud byl přeregistrován jako chovný jedinec, KCHZ navrhla doživotně pozastavit výše uvedenému jedinci chovnost. KCHZ se domnívá, že pro jednoznačnou detekci geneticky podmíněných onemocnění by bylo vhodné více využívat moderních molekulárně diagnostických metod. P ČMKU se na svém zasedání dne 14.04.2016 s názorem KCHZ ztotožnilo  a psovi plemene King Charles španěl Faladovi z Medoušku ČLP/KCS/1271/15 doživotně pozastavilo chovnost.
 Z pověření KCHZ a P ČMKU
 
 Ing. Kateřina Fialová
 
sekretariát ČMKU 
 
 
Etické chování ???????????????????????? 
Dovolte, abychom vám oznámili, že dne 3. 10. 2015 byl bonitován pes, plemeno king charles spaniel Falado z Medoušku ČLP/KCS/ 1271/14. 
Výše jmenovaný pes byl dne 2. 6. 2015 v majetku p. Olgy Dolejšové vyšetřen oční specialistkou MVDr. Barborou Lenskou, která diagnostikovala kataraktu se závěrem, že pes není prostý klinických 
příznaků typických pro dědičná oční onemocnění. Chovatelka si psa od p. Dolejšové vyžádala zpět, promptně přešla do jiného klubu kde psa nechala bonitovat. Poradce chovu Klubu chovatelů kavalír a king charles španělů Praha byl upozorněn poradcem chovu King Charles Spaniel Klub ČR na tuto skutečnost a dne 7. 10. 2015 byla na jeho e-mailovou adresu zaslána kopie originálu certifikátu o vyšetření psa na DOV MVDr. Lenské. Certifikát o vyšetření byl rovněž zaslán na vědomí plemenné 
knize ČMKU. Poradce chovu Klubu chovatelů kavalír a king charles španělů Praha zaslal PP psa Falado z Medoušku k přeregistraci chovnosti. Průkaz původu byl vrácen s nepotvrzenou chovností. 
Výbor Klubu chovatelů kavalír a king charles španělů Praha na svém jednání dne 17. 11. 2015 rozhodl o dalším vyšetření psa očním specialistou – viz výňatek ze zápisu : 
1. Pes king FALADO z Medoušku – absolvuje kontrolní veterinární vyšetření očí za účelem uznání chovnosti – chceme vyjádření očního specialisty zda by byla ev. vada naprosto nepřijatelná pro další chov plemene King. Podle uvedeného vyjádření bude tento pes buď zařazen do chovu nebo vyřazen z chovu. Majitelka psa paní Maternová s tímto opatřením výboru souhlasí.
Dne 19. 11. 2015 pes Falado z Medoušku absolvoval další oftalmologické vyšetření u MVDr. Beránka a byla potvrzena diagnóza MVDr. Lenské. Byl vystaven druhý certifikát s výsledkem není prostý klinických příznaků pro DOV. Majitelka psa ještě nechala vystavit další potvrzení od MVDr. 
Beránka, opět přesně citujeme z e-mailu MVDr. Beránka :
---------- Původní zpráva ----------
Od: Jiří Beránek <med.prod@tiscali.cz>
Komu: O.Dolejsova@seznam.cz
Datum: 11. 1. 2016 21:37:35
Předmět: : Potvrzení o očním vyšetření - pes King Charles Spaniel - Falado z Medoušku
zmíněného KCHŠ jsem vyšetřil 19/11/2015 s nálezem posteriorní polární subkapsulární katarakty v počínajícím stadiu. Obdrželi ode mne protokol vystavený na majitelku - paní Ivana Maternová, který je jasně označen, že nedoporučuji psa do chovu a že pes není prostý dědičných očních vad (protokol č 501239205). Chovatelka mi přinesla text, kde potvrzuji, že nyní pes nemá žádné potíže s orientací, protože jej chtěli údajně umístit novému majiteli, aby měl doklad o tom, že pes není slepý, ale že do chovu nepůjde.
Toto zvíře nedoporučuji do chovu pro nález na čočce, který je lokalitou typický pro dědičnou oční vadu.
Večer Vám oskenuji zmíněný protokol a pošlu na Vaši mailovou adresu.
S pozdravem
Jiří Beránek
Pes Falado z Medoušku byl dne 16. 12. 2015 (viz přílohy) zařazen mezi chovné jedince. S přihlédnutím, že z nařízení ČMKU si kluby musí vzájemně uznávat chovné jedince dovolujeme si rozporovat chovnost tohoto psa, neboť se neslučuje s chovatelskou etikou a zodpovědností každého chovatele odchovávat co nejvyšší počet zdravých štěňat . Rovněž odporuje i ustanovení Řádu ochrany zvířat při chovu psů čl. 3, odstavec 4 
- při zařazování jedince do chovu musí být přihlédnuto ke stanovisku veterinárního lékaře, při posuzování eventuelních dědičných vad, které mohou ovlivnit zdravotní stav jak daného jedince, tak jeho potomstva.
Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, 
nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. 
Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a nemohou být utráceni.
(3) Zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků: 
Prostřednictvím kontrol či přejímek vrhů, kontrolou mladých jedinců na svodech a kontrolou dospělých jedinců při zařazování do chovu jsou kontrolovány základní zdravotní parametry a plemenné znaky. 
Prostřednictvím veterinárních lékařů, zejména specialistů na jednotlivá onemocnění psů jsou kontrolována zdravotní kriteria, jako je:
- stupeň dysplazie kyčelního kloubu (DKK) a lokte (DKL),
- stupeň luxace čéšky (LP), 
- kontrola dědičných očních chorob (např. PRA)
- kontrola srdečních onemocnění a další dle problematiky jednotlivých plemen.
Dále vám sdělujeme, že KCHSK ČR komunikoval v této záležitosti s místopředsedou Klubu chovatelů kavalír a king charles španělů Praha a věřil v rozumnou dohodu. Výsledek ovšem předčil očekávání – viz znění zápisu.
Kavalír King Klub > Informace/články > Zprávy > Zápis z VS 28.1.2016
Zápis z VS KaKCHŠ – dne 28.1.2016, od 18 hod., hotel Svornost
7. Pes – king FALADO z Medoušku – absolvoval kontrolní veterinární vyšetření očí za účelem uznání chovnosti – podle vyjádření očního specialisty tento shledal vadu oční čočky, jejíž příčinu nelze jednoznačně stanovit, po intervenci paní Dolejšové ji označil za dědičnou. Majitelka paní Maternová se rozhodla stáhnout psa z chovu. Výbor klubu vřele doporučuje Klubu kingů stáhnout z chovu i jeho otce, protože matka výše 
uvedeného psa (FALADA) – fena CELINE Carcharias má vyšetření očí (MVDr. Beránek – 19.11.2015) zcela negativní, takže je vysoce pravděpodobné, že tuto vadu přenáší jeho otec – NINO of Tsin-ling-schon, který je údajně v majetku pí Dolejšové.
Zápis byl později na upozornění KCHSK vzhledem k oftalmologickému vyšetření psa Nino of Tsin Ling Schan ze dne 6. 6. 2015 (narozen 4. 9. 2008 ) s výsledkem prostý klinických příznaků typických pro DOV následně přepracován do níže uvedené formy:
1. Pes – king FALADO z Medoušku – absolvoval kontrolní veterinární vyšetření očí za účelem uznání chovnosti – podle vyjádření očního specialisty tento shledal vadu oční čočky, jejíž příčinu nelze jednoznačně stanovit, později ji označil za dědičnou. Majitelka paní Maternová se 
rozhodla stáhnout psa z chovu.
Zápis v původní podobě byl rozeslán mezi členy Klub chovatelů kavalír a king charles španělů Praha, jak KCHSK potvrdila členka Klub chovatelů kavalír a king charles španělů Praha, jejíž jméno nebudeme zveřejňovat. 
Tato odpověď je pro KCHSK a způsob řešení chovnosti naprosto nepřijatelný, a proto rozhodnutí o chovnosti či vyřazení z chovu psa Falado z Medoušku ponecháváme na komisi pro chov a zdraví při 
ČMKU.
Vlastní názor si vytvořte sami.