Náš sponzor

eukanuba.png

genomia_logo_new.png

Jste zde

Domů » Chov

Chovatelský řád

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KING CHARLES SPANIEL KLUBU
 
Cílem KING CHARLES SPANIEL KLUBu (dále jen KCHSK) je chov čistokrevného plemene King Charles Spaniel, plemene uvedeného v názvu klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince.
 
Článek 1 - Účel a působnost
1.1  Tento chovatelský a zápisní řád upravuje pravidla chovu čistokrevného plemene KCHS. Je plně v souladu se zápisním řádem ČMKU, zákonem 87/1987 Sb a se zákonem 246/1992 Sb.
1.2  Zápisní řád upravuje činnost, kterou KCHSK řeší své organizační záležitosti.
1.3  Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.
1.4  Ustanovení tohoto zápisního řádu jsou závazná pro všechny členy KCHSK, kteří vlastní nebo drží chovné jedince.
 
Článek 2 - Chovní jedinci
2.1  Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu (dále jen PP), vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek:
- průkaz původu (dále jen PP)
- minimální věková hranice ukončených 14 měsíců věku jedince
- uchovnění bonitační komisí (nejdříve ve 12 měsících věku), případně po dohodě ve výboru KCHSK lze provést individuální bonitace.
2.2  Z chovu se vylučují:
a) psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo dědičné vady jako např. atypičnost, kryptorchismus a závažné patologické změny. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje výbor klubu na základě zdůvodněného a doloženého návrhu hlavního poradce chovu (dále jen HPCH). Své rozhodnutí oznamuje výbor klubu prostřednictvím HPCH Plemenné knize Klubu. V případě nesouhlasu majitele chovného jedince má tento právo odvolat se ke kontrolní a revizní komisi klubu.
b) do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa / fenu do chovu zařadit.
2.3  Klub KCHSK je oprávněn vyloučit z chovu takové jedince, kteří prokazatelně přenášejí na své potomstvo hrubé dědičné vady.
2.4  Fena smí být naposledy použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může v souladu se specifickými podmínkami plemene povolit příslušný chovatelský klub. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem a potvrzení veterinárního lékaře o způsobilosti feny předloženo hlavnímu poradci chovu (dále jen HPCH).
 
Článek 3 - Chov a jeho řízení
3.1  Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba.
3.2  Druh chovu je v KCHSK řízená čistokrevná plemenitba. K chovu využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků zapsaných v plemenných knihách uznávaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycí psy nebo o navržení požádá poradce chovu.
 
Článek 4 - Chovatel, majitel chovného jedince
4.1  Chovatel je držitelem chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrovaná, nebo o níž bylo již zažádáno.
4.2  Majitel chovného jedince je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému jedinci. PP je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného jedince.
4.3  Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn užívat ho k chovu.
4.4  Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně HPCH plemene. Změna držení musí být u chovného psa nahlášena okamžitě, u feny se změna hlásí HPCH a plemenné knize (dále jen PK).
4.5  Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něho převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
4.6  Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Pokud v době vrhu není ukončeno pozůstalostní řízení je možný zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
4.7  V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize a vedení klubu souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi spolumajiteli.
 
Článek 5 - Povinnosti chovatele a majitele krycího psa
5.1  Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat.
5.2  Chovatel nebo majitel krycího psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví nebo držení chovného jedince HPCH, a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace.
5.3  Chovatel je povinen vést „Knihu odchovů“ pro každou svou chovnou fenu a předložit ji na požádání všem kontrolním orgánům Klubu. Majitel krycího psa je povinen vést za stejných podmínek „Knihu krytí“. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele nebo držitele musí být předány spolu s PP novému nabyvateli.
5.4  Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení chovatelského řádu se považuje produkce štěňat bez PP na jedincích všech plemen, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení chovatele, rovněž krytí fen bez PP psem, který je ve vlastnictví nebo držení chovatele, a to bez ohledu na to, zda jedinec je chovný, či nikoliv. Za hrubé porušení chovatelské etiky a chovatelského řádu Klubu se považují i činy proti zákonům ČR, jako např. klecový odchov štěňat, krytí feny dvěma psy, podvržení štěňat, nedodržení základních hygienických potřeb všech jedinců, nedodržení veterinárních nařízení.
5.5  Chovatel je povinen strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity vrhu, a to v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.
5.6  Majitel nebo držitel psa / feny klubového plemene, který požaduje zařazení chovného jedince do chovu, je povinen vedle splnění podmínek Čl. 4 tohoto řádu zajistit na své náklady potřebná veterinární vyšetření požadovaná orgány Klubu, která jsou nezbytná k potvrzení / vyloučení skryté dědičné vady nebo skutečnosti o provedení zákroku k jejímu zakrytí, jejichž existence by mohla ovlivnit zařazení příslušného jedince do chovu.
5.7  Chovatel nebo majitel krycího psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených podmínek a při úkonech vyplývajících z dalších speciálních ustanovení tohoto řádu. 
 
Článek 6 - Krycí listy
6.1  Krycí list (dále jen KL) je základní dokument, spolu s přihláškou k zápisu štěňat a žádankou o vystavení tetovacích čísel tvoří základní dokumentaci pro vystavení PP potomstva. KL vystavuje na žádost chovatele nebo držitele feny HPCH(hlavní poradce chovu).
6.2  KL musí obsahovat následující údaje:
- datum vystavení a platnosti
- jméno feny, číslo jejího zápisu, datum narození
- jméno a adresa majitele nebo držitele feny
- jméno psa (psů) navrženého ke krytí, číslo jeho zápisu
- podpisy obou majitelů (držitelů)
- místo a datum krytí
- podpis a razítko HPCH
6.3  V rámci tvůrčí práce chovatele je povoleno použít ke krytí i jiného chovného psa, který není v nabídce KL uveden, ale splňuje všechna kritéria chovnosti. V tomto případě je chovatel (držitel) feny povinen doplnit údaje o tomto krycím psu do KL a pravdivost stvrdit podpisem, pokud jedinec není v evidenci klubu je nutné dodat kopii jeho PP.
6.4  KL se vyplňuje i v případě, že krycí pes a chovná fena patří témuž majiteli.
6.5  KL se vystavuje v originálu a jedné kopii. Platnost KL je 12 měsíců od data vystavení. Platnost KL končí, když chovatel (držitel) na originálu KL vyplní datum narození štěňat a odešle jej společně s Hlášením vrhu HPCH. Stejně tak je platnost KL ukončena, když fena nezabřezla. V tom případě chovatel (držitel) vyznačí "fena nezabřezla" a do 75 dnů od data krytí odešle KL HPCH. Vystavení náhradního KL bude provedeno a jeho platnost je půl roku od vystavení. V případě, že během 12ti měsíců od data vystavení nebude KL použit, propadá jeho platnost a je nutné zažádat o vystavení nového platného KL za klubový poplatek.
6.6  Pro zamýšlené krytí v zahraničí nebo psem, který není v evidenci plemenné knihy platí stejné zásady s tím, že chovatel doplní přihlášku k zápisu štěňat o fotokopii PP krycího psa, případně o opis ověřený zahraniční plemennou knihou a dokladem o způsobilosti psa k chovu. V obou případech musí být PP krycího psa vystaven organizací uznávanou FCI.
 
Článek 7 - Krytí
7.1  Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného KL.
7.2  Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem, který je uveden na KL (popř. doplněn na KL).
7.3  Počet krytí chovného psa během kalendářního roku není omezen.
7.4  Mezi jednotlivými krycími akty psa musí být 24 hodin pauza.
7.5  Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) krycího psa. Majitel respektive jinak zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
7.6  Pokud fena zůstává u majitele (držitele) krycího psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel (držitel) feny.
7.7  Majitel (držitel) psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v té době způsobila třetí osobě.
7.8  Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být použit ke krytí náhradní pes jen se souhlasem majitele (držitele) feny a v souladu s tímto Chovatelským řádem KCHSK.
7.9  Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným, je majitel (držitel) krycího psa neprodleně tuto skutečnost majiteli (držiteli) chovné feny oznámit, jednat podle jeho dispozic a nahradit vzniklé škody. Majitel (držitel) psa nesmí po takovémto krytí žádat od majitele (držitele) feny žádné vyrovnání.
7.10  Pokud dojde k úhynu feny v době, kdy byla v péči majitele (držitele) krycího psa, nechá tento na své náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tomto neprodleně zprávu majiteli (držiteli) feny. Pokud smrt feny nastala z viny majitele (držitele) krycího psa, je tento povinen její ztrátu nahradit v plném rozsahu. Pokud se toto zavinění neprokáže, je majitel (držitel) feny povinen uhradit majiteli (držiteli) krycího psa veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti se zjišťováním příčiny úhynu feny.
7.11  Po krytí vyplní majitel (držitel) krycího psa a majitel (držitel) chovné feny KL. Majitel (držitel) psa má právo podepsat KL až poté, co mu bylo uhrazeno krytí (pokud byla předem smluvená jednorázová úhrada, platná za krycí akt).
7.12  Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít písemně formou dohody. Při úhradě krytí formou štěněte, přísluší první volba majiteli (držiteli) feny. Další podrobnosti při této formě úhrady by měli být uvedeny v písemné dohodě (smlouvě) a to zejména:
- doba výběru štěněte
- doba odběru štěněte
- doba po níž zaniká právo na výběr štěněte
- doba po níž zaniká právo na odběr štěněte
- zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně že štěně zvolené majitelem psa do termínu odběru uhyne.
Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
7.13  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba způsobilá (zákon 87/1987 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito sperma určeného (dohodnutého) psa. Náklady na inseminaci hradí majitel (držitel) feny.
7.14  Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
7.15  Právo krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.
7.16  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný a došlo-li k úhradě krytí hned po aktu, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
7.17  Krytí v zahraničí resp. jeho podmínky jsou stanoveny v čl.5 odst.6 tohoto Chovatelského řádu.
 
Článek 8 - Vrh
8.1  Fena a vrh mají být umístěny u majitele (držitele) feny. Pokud je nutné umístit fenu jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen HPCH.
8.2  Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé), dle schématu vrh, pauza, vrh, vrh, pauza. Ideální počet je jeden vrh ročně.
8.3  Fena nesmí v jednom vrhu kojit více než 6 štěňat. Nadpočetná štěňata je zakázáno utrácet. Povoluje se výživa od kojné feny nebo umělá výživa štěňat. Utratit štěňata smí pouze veterinární lékař v případech stanovených v § 5 zákona 246/1992 Sb. Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.
8.4  O narození štěňat je chovatel povinen podat příslušnou zprávu oradci chovu a majiteli-držiteli psa. Hlášení vrhu zasílá chovatel HPCH, příslušnému poradci chovu a volnou formou majiteli (držiteli) krycího psa.
8.5  Nezabřeznutí feny hlásí majitel (držitel) feny majiteli (držiteli) krycího psa a HPCH do 75 dnů po krytí.
8.6  Minimální věk pro odběr štěňat je 49 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.
 
Článek 9 - Chovatelská stanice
9.1  Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
9.2  Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice, bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
9.3  Nárok na ochranu a názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
9.4  Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
9.5  Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.
9.6  Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
9.7  Registrace chovatelské stanice zaniká:
- písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
- úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice
9.8  Změna jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně nahlášeno HPCH a evidenci chovatelských stanic ČMKJ.
 
Článek 10 - Zápisy štěňat do plemenné knihy
10.1  Podkladem pro zápis do plemenné knihy (dále jen PK) je přihláška vrhu.
10.2  Součástí přihlášky vrhu je KL. V případě zahraničního krytí je součástí přihlášky i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti jedince. Součástí přihlášky je i potvrzená žádanka o tetovací čísla.
10.3  Vrh musí být hlášen k zápisu celý nejpozději do 28 dnů stáří štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána PK nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Přihláška vrhu se odesílá na PK prostřednictvím HPCH, který ověřuje správnost údajů.
10.4  Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být abecedně (vzestupně) za sebou, nejprve psi, pak feny. Pro každé plemeno se v jedné chovatelské stanici vede samostatná abecední řada. Je povoleno vynechat apostrofy.
10.5  Jména štěňat v jedné chovatelské stanici se nesmí opakovat.
10.6  Štěňata se zapisují do PK té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
10.7  V případě úhynu celého vrhu v době, kdy již byla odeslána přihláška k zápisu štěňat, je třeba vrátit žádanku o tetovací čísla HPCH a jeho prostřednictvím tuto skutečnost nahlásit PK.
 
Článek 11 - Zápis importovaných jedinců do PK
11.1  Jedincům dovezeným s PP, které jsou vystaveny organizacemi uznávanými FCI, přiděluje PK číslo zápisu podle tohoto schématu: zkratka PK (identifikační značka plemen), číslo zápisu (ČMKU) V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní PK.
11.2  PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným českým překladem.
 
Článek 12 - Zápis jedinců do registru
12.1  Registr je součástí PK do které se zapisují:
- importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v PK organizací neuznaných FCI
- štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků zapsaných v PP
- jedinci bez PP
12.2  Podmínkou pro zapsání do registru psů bez PP musí být souhlas KCHSK. Další podmínkou je posouzení jedince na dvou výstavách, dvěma různými posuzovateli a ocenění známkou "velmi dobrá". V dalším chovu musí mít jeden z rodičů plný rodokmen.
12.3  PP jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: "ČMKJ - registr".
 
Článek 13 - Průkaz původu
13.1  Průkaz původu (dále jen PP) je vystaven na formuláři uznaném FCI a označen FCI a ČMKJ.
13.2  PP musí obsahovat:
- nutné identifikační údaje o psu – feně
- nejméně tři generace předků
- přílohu, část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací
13.3  Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím jedince. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu po té, co jej obdržel z PK ČMKJ, kterou byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
13.4  Ztrátu PP je nutné nahlásit PK. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze po zveřejnění v kynologických časopisech vystavit duplikát.
13.5  Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze PK.
13.6  Zápisy do přílohy provádí oprávnění pracovníci (PK, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ).
13.7  Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
 
Článek 14 - Vývoz
14.1  PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem ČMKJ označen:
- razítkem Export Pedigree
- průtlačným razítkem ze znakem ČMKJ
- kulatým razítkem ČMKJ a podpisem pracovníka
- adresou nového majitele
14.2  Nákup a prodej psů nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
 
Článek 15 - Závěrečná ustanovení
15.1  Porušením ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje možnosti kárného řízení.
15.2  Výjimky z ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu je oprávněn navrhnout výbor klubu a schválit členská schůze.
15.3  Členská schůze KCHSK a mezi členskými schůzemi výbor KCHSK má povinnost neprodleně upravit tento chov. a zápisní řád, pokud by se svými zásadami dostal do rozporu se zápisním řádem ČMKU, nebo zákonem.